Odbiór kluczy

brylok z domem i kluczem

Odbiór mieszkania od dewelopera

Odbiór mieszkania od dewelopera poprzedzony jest kilkuetapowym procesem, mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa transakcji dla Kupującego. Całość tego procesu jest uregulowana w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zwanej potocznie ustawą deweloperską. Aby droga od momentu podjęcia decyzji o zakupie do odbioru mieszkania przez nabywcę była prosta i gładka, opisaliśmy poniżej w punktach kilka etapów, składających się na proces zakupu na rynku pierwotnym:

  • Klient, zainteresowany nabyciem lokalu mieszkalnego, otrzymuje od nas prospekt informacyjny, w którym opisane są szczegóły przedsięwzięcia deweloperskiego. Prospekt wraz załącznikiem, w postaci rzutu kondygnacji i oznaczeniem lokalu mieszkalnego, jest również integralnym elementem umowy deweloperskiej,
  • po zapoznaniu się z Prospektem Informacyjnym i podjęciu decyzji o zakupie lokalu Klient może zawrzeć, na okres do 2 miesięcy, umowę rezerwacyjną gwarantującą, że w okresie jej ważności deweloper zawrze z Klientem umowę deweloperską na zasadach opisanych w tejże umowie rezerwacyjnej. Zawarcie takiej umowy daje czas na ewentualne znalezienie źródła finansowania zakupu mieszkania, bez obawy, że w tym okresie wybrany lokal zostanie sprzedany komuś innemu,
  • kolejnym krokiem jest zawarcie umowy deweloperskiej. Ustawa deweloperska zobowiązuje do zawarcia umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego, którego projekt jest załącznikiem do przekazanego Klientowi Prospektu Informacyjnego. Wymóg dochowania tej szczególnej formy, wzmacnia ochronę praw nabywcy nieruchomości, uniemożliwiając deweloperowi sprzedaż danego mieszkania komuś innemu oraz daje podstawę do przymuszenia dewelopera do przeniesienia własności mieszkania na Kupującego w sytuacji, gdyby uchylał się on z wykonaniem tego zobowiązania,
  • na podstawie aktu notarialnego dokonywany jest wpis do księgi wieczystej nieruchomości roszczeń kupującego o przeniesienie własności lokalu na nabywcę i praw niezbędnych do korzystania z niego po zakończeniu budowy,
  • po zakończeniu budowy i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, zawiadamiamy nabywcę o terminie odbioru lokalu mieszkalnego. Odbiór lokalu następuje wyłącznie po uzyskaniu przez dewelopera ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, które musi być uzyskane przed wskazanym w umowie deweloperskiej ostatecznym terminem przekazania mieszkania Klientowi,
  • z odbioru sporządzamy protokół, w którym nabywca ma prawo zgłosić uwagi co do zgodności odbieranego lokalu ze standardem, będącym załącznikiem do umowy deweloperskiej,
  • po odbiorze lokalu, zazwyczaj w ciągu 1 miesiąca, następuje podpisanie aktu notarialnego, przenoszącego prawo własności na nabywcę,
  • na podstawie aktu notarialnego, notariusz przesyła do sądu wieczystoksięgowego wniosek o założenie nowej księgi wieczystej i ujawnienie nabywcy jako właściciela. Sąd wieczystoksięgowy przesyła Nabywcy zawiadomienie o tym fakcie na adres wskazany w akcie notarialnym. Wszelkie zatem formalności, związane z założeniem księgi wieczystej oraz ewentualnym wpisem hipoteki do nowo założonej księgi wieczystej lokalu (jeśli stosowne oświadczenie Nabywcy znajdzie się w akcie notarialnym) odbywają się automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych wniosków.

Ważnym podkreślenia jest fakt, że prace aranżacyjne w nowym mieszkaniu można rozpocząć już po odbiorze mieszkania, bez konieczności czekania na akt notarialny, przenoszący własność. Nasza aktualna inwestycja Nocznickiego 4 realizowana jest w całości przez jednego generalnego wykonawcę, co pozwala na zapewnienie właściwej koordynacji prac budowlanych i ułatwia przyszłym nabywcom mieszkań sprawną realizację ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi.