Na czym polega przegląd budowlany?

Każdy obiekt budowlany musi podlegać cyklicznym przeglądom, których celem jest weryfikacja stanu budynku oraz ocena bezpieczeństwa jego użytkowania. Regularne wykonywanie przeglądów technicznych jest obowiązkiem, który wynika z zapisów prawa budowlanego. Zgodnie z prawem odpowiedzialność za właściwe utrzymanie budynku spoczywa na jego właścicielu lub zarządcy. Na ich zlecenie takich przeglądów mogą dokonywać wyłącznie osoby posiadające uprawnienia w określonym zakresie. O tym, na czym polega przegląd budowlany oraz jakie czynności obejmuje, piszemy w dalszej części artykułu.

Jakie czynności wykonuje się w ramach przeglądu budowlanego?

Przeglądy budowlane to rutynowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych, które wykonuje się raz w roku oraz raz na pięć lat. Dotyczą one zarówno nowych mieszkań, jak i starszych obiektów. Coroczne przeglądy budowlane obejmują weryfikację stanu:

  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu – takich jak zewnętrzne warstwy przegród zewnętrznych i elementów ścian, pokrycia dachowe, instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalacje kanalizacyjne, przyłącza instalacyjne czy urządzenia stanowiące zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska – takich jak np. urządzenia sanitarne wykorzystywane przy oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków,
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Wykonywane raz na pięć lat kontrole dotyczą natomiast tzw. przeglądów generalnych, które powinno się przeprowadzać na wiosnę. W zakres takich czynności wychodzą kontrole stanu technicznego wykonywane podczas przeglądów corocznych, a także dodatkowe przeglądy dotyczące np. sprawdzenia stanu instalacji elektrycznej i piorunochronnej czy też oceny estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Każda taka kontrola wiąże się z obowiązkiem stworzenia protokołu potwierdzającego bezpieczne użytkowanie obiektu.